افراد پرخاشگر را بهتر بشناسیم- قسمت 2

ه باشد که ضعیف شدن شمای تن کودک ، سرچشمه اوهام واپس گرایانه باشد ، میان شمای تضعیف شده تن و توانایی کودک برای عکس العملها در مقابل درد همبستگی وجود دارد . و برعکس کودکان عقب مانده ذهنی که دچار خود آزاری شدید ، نمایشی و یکنواخت می گردند ، دستخوش اوهام واپس گرایانه و یا گسترش یافته می شوند . عقب ماندهای ذهنی ( ابله ) نمی توانند جلوی دردی را که بر اثر رفتارهای بی اراده و خودکار بوجود می آیند را بگیرند ، زیرا ساخت این رفتارها در سطح بازتاب های ساده است .

 • تحقیقات ( سوکر [27]1969) د ر زمینه اهمیت پرخاشگری و نقش آ‎ن در خودکشی کودکان ، نشان می دهد که خود کشی بدترین مجازاتی است که کودک درباره پدر و مادر خود بکار می گیرد . وبه وسیله آن می خواهد احساس کهتری خود را کاهش داده وارزش خود را به اطرافیان نشان بدهد .
 • ( هیم [28]1969) بیان داشت که : در افرادیکه خود کشی می کنند به ویژه نوجوانان یکی از خصوصیات دوران خرد سالی ، به صورت خواستی که باعدم اعتماد همراه است بروز می کند ، در این حال مکانیسمهای دفاعی نارسیسمی ، تغییرات تحرکات بدنی و دشواری بیان هیجانات به عوامل واعمال غیر لفظی اهمیت بیشتری می دهد . تمایل به زندگی کردن همیشه در خود کشی وجود دارد و عمل خود کشی غالبا پس از آن می آید ، که تلاش های فرد برای ادامه زندگی ندیده گرفته شده است و در خواست های او را نشنیده اند .
 • ( گارما[29]1952) مشخص کرد که وقتی محیط کودک پرخاشگر می شود و کودک نمی تواند پاسخ بدهد پرخاشگری را به خود نسبت می دهد و در نتیجه خود کشی به وقوع می پیوندد .
 • [1] Freud

  [2] Liftinstinsts

  [3] Death  In   stincts

  [4] Libido

  [5] Irenaus Eibl – Eibes feldt (1963)

  [6] Zillman, Katcher , Milavaky (1977)

  [7] Albert Bandura (1973)

  [8] Konrd Lorenz (1966)

  [9] Catharsis

  [10] Geen quanty (1977)

  [11] Cline , Croft , Courrier (1973)

  [12] Leonard Berkowitz (1971)

  [13] Seymour feshbach

  [14] Shentobe (S.A) Soulairac (A)(1961)

  [15] Walters –g1975

  [16] Bender(1960)

  [17] English a.s – pearson c.h (1961)

  [18] Noshpitz g.d (1961)

  [19] Megalomaniaque

  [20] Megalomaniaque

  [21] Briguel – Lamarre M(1969)

  [22] Ochonisky A (1963)

  [23] Relations Obgectales

  [24] Spitz R.A(1961)

  [25] Schentoub S.Asoulairac A(1961)

  [26] Fantasmes

  [27] Socker A(1969)

  [28] Haim A (1969)

  [29] Garma( 1952)

  • 2