ارزیابی کتابخانه های دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج براساس استانداردهای …

هر کتابخانه دانشگاهی کلیه مواد و منابعی را که لزوم آنها در برنامه های آموزشی دانشجویان در سطوح لیسانس و فوق لیسانس محرز است تهیه خواهد کرد . کتابخانه ای که فاقد این مواد باشد به پیشرفت برنامه های تعلیماتی کمک نخواهد کرد . این منابع عبارتند از مواد خواندنی برای استفاده کوتاه و دراز مدت ، مواد مراجعه و کتابشناسی ، روزنامه ها و سریالهای اساسی و نیز سایر مواردی که دانشجویان برای مطالعات و تهیه رساله های خود از آنها استفاده می کنند .
مجموعه ای ناتوان مانع پیشرفت تحقیق است . گردآوری و نگهداری مجموعه های اساسی و معتبر و اجرای برنامه جامع تهیه کتاب شرایطی را در دانشگاه ایجاد خواهد کرد که تحت آنها علم و دانش به طور موثر توسعه و انتقال یابد . پر واضح است که هیچ کتابخانه دانشگاهی نمی تواند کلیه اطلاعاتی مدون را که مورد نیاز دانشجویان دوره های فوق لیسانس و دکتری برای انجام تحقیقات خود می باشد را تهیه کند . مع الوصف مجموعه از لحاظ اندازه و محتوی طوری تهیه خواهد شد که مانعی در راه تحقیق نبوده و در پیشبرد آن نیز سهمی داشته باشد . هر کتابخانه علاوه بر اینکه مجموعه خود را در زمینه های مورد علاقه خود توسعه داده است و به اولویتهای آکادمیکی و توانایی ها در دانشگاه توجه می کند ، لازم است از راه همکاری های بین کتابخانه ای که از مدتها پیش برای همکاری دو جانبه در به دست آوردن مواد تحقیقاتی استثنایی عنوان شده است در تکمیل مواد تحقیقاتی بکوشد .
توسعه سریع مواد پژوهشی و هزینه های لازم برای دسترسی به این مواد برای اشخاص که در دانشگاه ها فعالیت می کنند ، ترتیباتی را فراهم آورده است که حداکثر دسترسی را به این قبیل مواد داشته باشند . روش های متداول در اشتراک منابع و بهبود وضع دسترسی به آنها عبارتند از : امانت بین کتابخانه ای ، تمدید امکانات جهت بازدید محققان ، توافق در تهیه مواد و اشتراک در ارائه اطلاعات کتابشناسی .
با توجه به اینکه همکاری بین کتابخانه ای به شکلی که در حال حاضر مورد نظر است قادر به حذف کامل هزینه در آینده خیلی نزدیک نیست ، روشهای قابل توجهی در مورد تکمیل منابع محلی در مرحله طرح ریزی است . کتابخانه های دانشگاهی با شرکت در توسعه این مکانیسم ها ی جدید دسترسی به مواد ، به تمام نیازهای محلی و منطقه ای و ملی و بین المللی خدمت خواهند کرد . سعی بر این است که مقیاس دقیقی از اندازه مناسب مجموعه و میزان توسعه یک کتابخانه دانشگاهی ارائه شود . ولی هنوز فرمول کلی که قابل عمل در کلیه کتابخانه ها باشد به دست نیامده است. در حال حاضر این چنین فرمول ها فقط شامل تخمین هایی هستند که در آنها به سطح کلی نیاز است و در صورتیکه آنها را به دلخواه به کار ببریم ، وضع مفروض را تعریف خواهند کرد . ناگفته نماند که مقیاسهای کمی در راهنمایی قضاوت کیفی که باید سرانجام در کتابخانه های دانشگاهی و مجموعه های آنها مورد توجه قرار بگیرد نقش اساسی بازی می کنند. یکی از روشهای تجزیه و تحلیل برگشتی است که از آن به منظور تسهیل بخشیدن به مقایسه کتابخانه های مشابه استفاده می شود . روش دیگر که می تواند جنبه عمومی داشته باشد ، ( نمایه کیفیت ) است که شورای علوم تربیتی آمریکا برای ارتباط دادن اندازه مجموعه به کیفیت برنامه های آموزشی عرضه کرده است .
استاندارد ب / ۲
مجموعه یک کتابخانه دانشگاهی بطور سیستماتیک و مداوم و با توجه به خط مشی های مفصل و معین توسعه خواهد یافت.
تفسیر
هر کتابخانه دانشگاهی هر چند مجموعه عظیم و تنوع قابل توجهی در موضوعات مورد علاقه خود داشته باشد از یک خط مشی جهت توسعه منابع پیروی می کند که راهنمودی در انتخاب و تهیه مواد است .
با ایجاد یک چنین خط مشی ، کتابداران مطمئن خواهند شد که طرح ریزی و توسعه مجموعه کتابخانه با توجه به اهداف آکادمیکی ، تحقیقاتی ، خدماتی و با عنایت به اولویت ها و در محدوده منابعی که در دسترس است انجام می پذیرد.
مشورت نزدیک با اعضای هیئت علمی و مدیریت کتابخانه و مخصوصا متخصصان موضوعی ، مسئولیت تهیه و اجرای این خط مشی را تضمین خواهد کرد .
تشخیص مشکلات ذاتی و لاینفک در توسعه مجموعه مستلزم اطلاعاتی است که کتابخانه از توسعه برنامه های آموزشی ، پژوهشی و خدماتی دانشگاه و اجزای آنها که روی کتابخانه اثر می گذارند داشته باشد .
وقتی روش توسعه مجموعه کتابخانه مشخص شد ، باید به اطلاع اعضای هیات علمی و هیات مدیره دانشگاه برسد . به خاطر اطمینان از این که این خط مشی منعکس کننده تحولات و تغییرات دانشگاه است به طور منظم مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت .
استاندارد ب / ۳
هر کتابخانه دانشگاهی باید حاوی انواع مختلف اطلاعات مدرن باشد .
تفسیر : مطابق معمول و بر حسب سنت ، کتابخانه دانشگاهی محل استقرار اطلاعات چاپی است که برای حمایت از برنامه های آموزشی و پژوهشی مورد نیاز می باشد . با توجه به نقش مهمی که امروزه مواد غیر کتابی از قبیل فیلم ها ، صفحات موسیقی و نوارها در ارائه اطلاعات مدرن بازی می کنند کتابخانه دانشگاهی به استثنای مواردی که این مواد صرفا در کلاسهای درسی به کار خواهد رفت ملزم به تهیه آنهاست .
بخش سوم
کارکنان
استاندارد ج / ۱
کارمندان هر کتابخانه ی دانشگاهی باید از لحاظ تعداد و تنوع کافی باشند تا بتوانند مجموعه را سازمان و توسعه داده و از آن نگهداری کنند . این کارکنان در ارائه خدمات مراجعه و اطلاعاتی که مورد نیاز دانشگاه است اقدام خواهند کرد .
تفسیر
تعداد کارکنان هر کتابخانه دانشگاهی را عواملی چند معین می سازد که عبارتند از :
تعداد واحدهای مجزای کتابخانه از نقطه نظر فیزیکی .
تعداد نهادهای خدماتی که به کارمندان احتیاج دارند .
ساعات کار کتابخانه
تعداد و مشخصات موادی که سالانه آماده می شوند .
کیفیت آماده سازی مواد .
اندازه مجموعه
میزان توزیع و امانت مواد .
موافقت های همکاری بین موسسات نیز می تواند عاملی دیگری در این زمینه باشد که بر تعداد کارمندان بی اثر نیست . از آنجاییکه این عوامل در موسسات مختلف یکسان نیستند ، فرمول مشخص و ثابتی را نمی توان در مورد تعداد مناسب کارکنان معین کرد .
کارمندان کتابخانه های دانشگاهی را کارمندان حرفه ای ، دفتری و کمک دانشجو تشکیل می دهند . کتابداران اصلی وظایف و آکادمیکی کتابخانه از قبیل توسعه مجموعه خدمات مراجعه و اطلاعاتی و فعالیت های مستقل و اساسی وابسته به کنترل کتابشناسی مواد را انجام خواهد داد . کلیه کارمندان کتابخانه علاوه بر تجزیه ، تحصیلات مناسب دانشگاهی و حرفه ای در زمینه تخصصی خود خواهند داشت . درجه مطلوب برای کتابداران فوق لیسانس است که از یک مدرسه کتابداری که اعتبار آن را از انجمن کتابداران آمریکا تایید کرده است صادر شده باشد . مع الوصف ، در برخی از موارد درجات اضافی نیز مورد درخواست است .
افزایش تعداد کارمند در یک کتابخانه دانشگاهی به میزان اعمال و خدماتی که کتابخانه فراهم می آورد و نیز به مجموع درخواست هایی که از آن به عمل می آید بستگی دارد .
استاندارد ج / ۲
هرگونه تصمیم در مورد کارمندان کتابخانه های دانشگاهی باید متکی بر ضوابط معتبر و جدید مدیریت بوده و با نحوه عمل در سطح دانشگاه و نیز اهداف و مقاصد کتابخانه هماهنگ باشد .
تفسیر
شرایط استخدام کارمندان مختلف در یک کتابخانه دانشگاهی باید با شرایط استخدام دسته های مربوط در خود دانشگاه هماهنگ باشند . به عنوان مثال شرایط استخدام کتابداران باید با بقیه اعضای هیئت علمی همسان بوده و شرایط استخدام کارمندان دفتری و دانشجویی کتابخانه با کارمندان مشابه در سیستم دانشگاه تطبیق کند .
در برنامه جامعی از مدیریت کارمندان کتابخانه های دانشگاهی به استخدام ، انتصاب ، ترفیع ، تصدی ، انفصال ، رجوع به خدمت ، شرح وظایف و مسئولیت ها ، طبقه بندی و میزان حقوق ، برنامه های کارآموزی و راهنمایی ، بررسی راندمان کار ، افزایش کارمند و مشاوره توجه خواهد شد .

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.