ارزیابی رابطه بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران- …

مدل تحقیق
در این بخش از روش تحقیق، مدل تحقیق به‌عنوان چارچوب کلی تعریف متغیرها، نحوه اندازه‌گیری، دسته‌بندی آن‌ها، رابطه بین متغیرها و نحوه برآورد این رابطه از دو بیان ریاضی و مفهومی استفاده شده است.
نمودار(۳-۱): مدل مفهومی تحقیق
 
مدل ریاضی تحقیق
در این بیان با استفاده از نمادها و روابط ریاضی یا منطقی تعریف، اندازه‌گیری و ارتباط بین متغیرها تعریف‌شده است. رابطه کلی این تحقیق که به‌صورت یک مدل یک متغیره می‌باشد، به‌صورت زیر تعریف می‌شود:
Y=f()
تعریف متغیرها
Y: قیمت سهام
:سود هر سهم
: سود تقسیم‌شده هر سهم
: ارزش دفتری هر سهم
: اندازه شرکت
: اهرم مالی
نحوه اندازه‌گیری متغیرها
Y: قیمت سهام: از میانگین قیمت سهام در طول سال به دست می‌آید.
Y =Average Stock price
سود هر سهم: از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود:
سود تقسیم‌شده هر سهم: از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود:
: ارزش دفتری هر سهم: از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود:
: اندازه شرکت: فروش خالص=log
: اهرم مالی: مجموع دارایی‌ها / مجموع بدهی‌ها=
دسته‌بندی متغیرها
Y = متغیر وابسته
= متغیر مستقل
= متغیر مستقل
= متغیر مستقل
= سایر متغیر مستقل
= سایر متغیر مستقل
رابطه بین متغیرها
در این تحقیق جهت به دست آوردن رابطه بین متغیرها از رابطه خطی مرکب زیر استفاده شده است:
+ + Y=α +
اندازه‌گیری رابطه
به‌طوری‌که گفته شد در این تحقیق به‌منظور برآورد رابطه بین متغیرها از روش‌های اقتصادسنجی، رگرسیون خطی مرکب استفاده شده است. بر مبنای داده‌های عملکردی ۵ ساله در بازه زمانی بین۱۳۹۲-۱۳۸۸و به عبارتی ۵ نمونه تصادفی وابسته مقادیر متغیرهای مستقل و متغیر وابسته Yتعیین‌شده با استفاده از روش تحلیل داده‌های تابلویی یا Data Panelپارامترهای α و تا بهره گرفته شده است.
نرم‌افزارها
با عنایت به استفاده ازسری‌های زمانی داده‌ها و به عبارتی ۵ نمونه وابسته در گردآوری داده‌ها و لزوم به‌کارگیری تحلیل‌های تابلویی جهت انجام محاسبات و تحلیل‌های آماری از نرم‌افزار SpssوEviews استفاده شده است. پیش از آن از نرم‌افزار Eexcel جهت پردازش اولیه داده‌ها و آماده‌سازی آن‌ها به‌عنوان متغیرهای تحقیق بهره گرفته شده است. بعلاوه از نرم‌افزار ره‌آورد نوین نیز برای استفاده از اطلاعات و داده‌های بورس مورداستفاده قرارگرفته است.
روش واکاوی مدل‌ها و آزمون فرضیات

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir