منابع مقالات علمی : ارزیابی رابطه بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران- …

مدل مفهومی تحقیق
در این تحقیق از مدل پراباس و همکاران(۲۰۱۴) استفاده شده است. اینان تحقیق خود را در مورد رابطه بین سود تقسیمی هر سهم (DPS)، سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم (BVPS) و قیمت سهام به انجام رسانیده اند. این مدل خود بر پایه مدل اصلاح شده ای از مدل پیشنهادی دنیس و اوسوبو (۲۰۰۸) تعریف‌شده که از آن برای بیان تغییرات در قیمت سهام و سود استفاده شده است. طی سال‌های اخیر از این مدل تعدیل‌شده در تحقیق هایی چون لانگ (۲۰۰۵)، کارپاویوس (۲۰۱۲) برای تعیین ارتباط بین تغییرات قیمت سهام و سود هر سهم است. در تحقیق اینان قیمت سهام به عنوان متغیر وابسته و سود تقسیمی هر سهم (DPS)، سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم (BVPS) به عنوان متغیر مستقل بوده است. مدل تحقیق آنها به صورت زیر می باشد:
P=
یادآور می‌شود پراباس و همکاران(۲۰۱۴) از متغیرهای اندازه شرکت و اهرم مالی به‌عنوان متغیر کنترلی یاد کرده‌اند. در حالی که در انجام تحقیق خود هیچ نوع کنترلی بر این متغیرها توسط محققین اعمال نشده است و همانند متغیرهای بین سود تقسیمی هر سهم (DPS)، سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم (BVPS) که مستقل تلقی شده اند، در کنار هم به‌عنوان متغیرهای تعریف‌شده در رابطه خطی فوق‌الذکر آورده شده است. در تحقیق حاضر به جهت ایفای نقش متغیرهای مستقل به همه این متغیرهای ، متغیر مستقل اطلاق شده است.
در این تحقیق مشابه کار پراباس و همکاران(۲۰۱۴) معادله فوق‌الذکر به‌عنوان یک رابطه پارامتریک تعریف‌شده که در آن مقادیر متغیرهای مستقل و تابعی بر مبنای عملکرد تاریخی شرکت‌ها در یک بازه ۵ ساله تعیین و ۵β و …و ۲β و ۱β و α به‌عنوان پارامترهای مجهولی تلقی شده که با استفاده از رگرسیون خطی مرکب و تحلیل داده‌های تابلویی برآورد شده اند.
فصل سوم:
روش تحقیق
 
 
مقدمه
در این فصل ابتدا در مورد روش تحقیق بحث می‌شود، سپس با جامعه آماری، حجم نمونه و روش اندازه‌گیری و هم‌چنین ابزار جمع‌آوری اطلاعات آشنا شده و درنهایت پس از تشریح متغیرهای تحقیق و شیوه سنجش آن‌ها، در مورد روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و نحوه آزمون فرضیات بحث می‌شود.
روش کلی تحقیق
روش تحقیق مورداستفاده در این تحقیق از جهت هدف، روش گردآوری داده‌ها و استنتاج و نهایتاً طرح تحقیق به‌صورت زیر بوده است:
روش تحقیق از جهت هدف: با توجه به اینکه تحقیق حاضر با به‌کارگیری مدل‌ها، روش‌ها و نظریه‌های موجود در راستای تبیین و حل مسائل مبتلابه یا بهبود وضعیت در قلمرو تحقیق انجام‌گرفته، از جهت هدف “کاربردی “ است.
روش تحقیق از جهت روش استنتاج: با عنایت به اینکه از جامعه آماری (شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران) نمونه تصادفی انتخاب‌شده است، روش استنتاج در بیان مشاهدات نمونه‌ای، “توصیفی “ و در تخمیم مشاهدات نمونه‌ای به شرکت‌های منتخب بورسی به‌عنوان جامعه آماری “تحلیلی یا استقرایی “ است.
روش تحقیق از جهت طرح تحقیقنهایتاً با عنایت به اینکه داده‌های اصلی تحقیق در کار میدانی بر مبنای عملکرد گذشته و داده‌های تاریخی (Historical Data) مندرج در صورت‌های مالی به‌دست‌آمده است، طرح تحقیق ” پس رویدادی ” است.
جامعه آماری
جامعه آماری مربوط به این تحقیق شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار بوده است که شرایط زیر را دارا باشند:
۱) سهام شرکت از سال ۸۸ تا ۹۲ در بورس اوراق بهادار تهران معامله‌شده باشد.
۲) نماد معاملاتی شرکت به تابلوی غیررسمی منتقل نشده باشد.
۳) نماد معاملاتی شرکت فعال و برای حداقل یک‌بار در سال معامله‌شده باشد.
۴) سال مالی شرکت به پایان اسفندماه ختم شود و در دوره موردمطالعه تغییر سال مالی نداده باشد.
۵) اطلاعات مالی شرکت در دوره موردمطالعه در دسترس باشد.
۶) شرکت باید در گروه شرکت‌های واسطه‌گری مالی نباشد.
جدول (۳-۱)، داده‌ها و اطلاعات موجود در بورس را طی سال‌های ۸۸ الی ۹۲ نشان می‌دهد.

نوشته ای دیگر :
تولید شیر کم لاکتوز به روش مداوم و بهینه سازی شرایط تولید این ...

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

جدول (۳-۱): تعداد شرکت‌های منظور شده در جامعه آماری
شـــــــــــــــــرح تعداد تعداد