علمی : ارزیابی رابطه بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران- …

نتایج

۲۰۱۴

پراباس و همکاران

سود تقسیمی هر سهم (DPS)، سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم (BVPS) و قیمت سهام

رگرسیون چندگانه

نتایج نشان داد که EPS، DPS، BVPS تأثیر قابل‌توجهی و مثبتی بر قیمت سهام‌ دارند.

۲۰۱۴

حبیب و همکاران

فشار مالی و مدیریت سود و قیمت‌گذاری سهام

رگرسیونی

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که مدیران شرکت‌هایی که دچار بحران که درگیر مدیریت سود هستند نسبت به شرکت‌های همتای خود که سالم هستند کاهش درآمد دارند.

۲۰۱۳

اقبال خان

تقسیم سود و قیمت سهام

رگرسیونی

نتایج حاصل از پژوهش وی حاکی از این بود که تقسیم سود تأثیر قابل‌توجه مثبتی بر قیمت سهام دارد.

۲۰۰۸

ﻓﺮاﻧﺴﻴﺲ

اﺟﺰای اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی و جریان‌های ﻧﻘﺪی و ﺑـﺎزده ﺳـﻬﺎم

رگرسیونی

ﺑﻴﻦ اﺟﺰای ﺳﻮد و ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم راﺑﻄـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ و معنی‌داری وﺟـﻮد دارد؛ به‌ویژه راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ جریان‌های ﻧﻘﺪی و حساب‌های درﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﺑﺎ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم قویی‌تر اﺳﺖ.

۲۰۰۸

پیری و همکارانش

ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و سود به‌عنوان دو متغیر حسابداری و قیمت سهام

رگرسیونی

یافته‌های آنان نشان می‌دهد که به ترتیب ترازنامه و صورت سود و زیان فاکتورهای کارآمدی در ارزیابی شرکت هستند.

نوشته ای دیگر :
ارزیابی رابطه بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران- ...