سایت مقالات فارسی – ارزیابی رابطه بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۱۳

مدل

نتایج

۱۳۸۹

پورحیدری

درصد سرمایه‌گذاری مالکان=از صورتهای مالی استخراج می شود
تغییرات در سودآوری=سود در انتهای سال منهای سود ابتدای سال
تغییرات در فرصت‌های رشد =از معیار کیوتوبین استفاده شد
اندازه شرکت= لگاریتم طبیعی کل دارایی ها
قیمت سهام: میانگین قیمت سهام در طول سال

رگرسیون داده‌های ترکیبی

نتایج آزمون مدل‌های پژوهش با توجه به پنج متغیر کلیدی ذکرشده و با استفاده از داده‌های تجمعی نشان داد، ارتباط معناداری بین ۴ متغیر یعنی بازده سود، تغییر در سودآوری، درصد سرمایه‌گذاری مالکان و تغییر در نرخ تنزیل وجود دارد.

۱۳۸۹

ابراهیمی و سعیدی

ارزش دفتری هر سهم=حقوق صاحبان سهام / تعداد سهام عادی
بازده دارایی‌ها=سود /کل دارایی ها
جریان نقد عملیاتی هر سهم =جریان نقد عملیاتی/تعداد سهام عادی
سود هر سهم =سود/تعداد سهام عادی
قیمت سهام: میانگین قیمت سهام در طول سال

رگرسیون داده‌های تابلویی

بین قیمت سهام و سه متغیر سود هر سهم، بازده دارایی و قیمت سهام دوره قبل رابطه‌ای مستقیم وجود دارد و سه متغیر جریان نقد عملیاتی هر سهم، مدت فعالیت شرکت و نسبت گردش دارایی بر قیمت سهام تأثیری ندارند، اما بین قیمت سهام و اندازه شرکت رابطه‌ای معکوس وجود دارد.

۲۰۱۴

عبدالرزاق و همکاران

نسبت پرداخت سود سهام،عملکرد سود سهام، ارزش بازار، نوسانات درآمد خالص، نسبت بدهی، و دارایی‌های این شرکت رشد و قیمت سهام

رگرسیون چندگانه

نتایج این مطالعه همچنین نشان داد که یک رابطه مهم ضعیف بین نسبت پرداخت سود سهام و بین نوسانات در سهام وجود دارد درنهایت، نتایج نشان داد بین متغیرهای حسابداری و نوسانات در قیمت سهام ارتباط معنی‌داری وجود ندارد.

تاریخ

محقق

متغیرها و نحوه اندازهگیری

مدل