سهامداران

جستجوی مقالات فارسی - 
تعیین رابطه بین  سودآوری، سود انباشته، مخارج سرمایه‌‌ای و نسبت تقسیم سود در شرکت‌های  ...

به‌طوری‌که در نمودار شماره 4-1 دیده می‌شود:میانگین و انحراف معیار خطاها در مدل رگرسیونی برآوردی به ترتیب به صفر و یک میل کرده‌اند، بنابراین می‌توان فرض نرمال بودن توزیع خطاها […]