پایان نامه ها

منابع پایان نامه درمورد دانشگاه علوم پزشکی، علوم پزشکی، خدمات بهداشتی، بیماران مبتلا

11209-11215.77. Yoshinouchi M, Bongo A, Nakamura K, Kodama J, Itoh S, Sakai H, and Ludo T. Analysis by Multiplex PCR of the Physical Status of Human Papillomavirus Type 16 DNA in Cervical Cancers. J Clin Microbio11999; 37(11): 3514-3517. 78. Smotkin بیشتر بخوانید...

توسط mitra4--javid، قبل
پایان نامه ها

منبع مقاله درباره نمونه برداری، ارزیابی کیفی، منابع فارسی

کیفیت و کمیتDNAاستخراج شده………………………………………………………………………….863_4_8_1_ارزیابی کفیت DNA استخراج شده………………………………………………………………………………..863_4_8_1_1_آماده سازی مواد مصرفی جهت ارزیابی کیفی DNA استخراج شده…………………………….86بافر تریس-بورات-EDTA یک برابر……………………………………………………………………………………………….86بافر نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………………86ژل آگارز……………………………………………………………………………………………………………………………………….863_4_8_2_ارزیابی کمیت DNA استخراج شده برای انجام PCR و RFLP……………………………………… 883_4_8_3_ PCR بر اساس پروتکل WHO………………………………………………………………………………….. 903-4-8-3-1مراحل PCR روی بیشتر بخوانید...

توسط mitra4--javid، قبل
پایان نامه ها

منابع پایان نامه درمورد انفورماتیک

ه همین دلیل ما در این مطالعه با آنالیزهای مختلف ایمونوانفورماتیک از اپی توپ هایی استفاده کردیم که در سطح ویروس قرار دارند و برای لنفوسیت های B قابل دسترس هستند از طرفی دیگر بررسی های حلالیت نشان می دهد بیشتر بخوانید...

توسط mitra4--javid، قبل
پایان نامه ها

منابع پایان نامه درمورد گروه کنترل، تشخیص بیماری، انفورماتیک، رتبه بندی

افزار spdbv مطالعه شدند. در نهایت همانطور که در شکل 1 نشان داده شده است، اپی توپ ها با میزان بالای قابلیت دسترسی به حلال انتخاب شدند. در اینجا ساختمان های پروتئین L1 از سروتایپ های HPV 11, 16, 18, بیشتر بخوانید...

توسط mitra4--javid، قبل
پایان نامه ها

منبع مقاله درباره تشخیص بیماری، روش تحقیق

……………………………………………………..141-3- پاتوژنز ……………………………………………………………………………………………………………………………………..151-4- اشکال بیماری سل …………………………………………………………………………………………………………………….171-5- عوامل مساعد کننده ……………………………………………………………………………………………………………………171-6- عارضه های بیماری…………………………………………………………………………………………………………………….181-7- پیدایش بیماری ………………………………………………………………………………………………………………………….181-8- روشهای تشخیص ……………………………………………………………………………………………………………………..201-9- درمان ………………………………………………………………………………………………………………………………………211-10- عوارض داروهای ضد سل ……………………………………………………………………………………………………….221-11- پیشگیری ………………………………………………………………………………………………………………………………..221_11 _1_ پیشگیری در جامعه ……………………………………………………………………………………………………………231_11_2_ پیشگیری با واکسن سل………………………………………………………………………………………………………..231-12- اهمیت مبارزه بیشتر بخوانید...

توسط mitra4--javid، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه با واژگان کلیدی تصویرپردازی، آرامش خاطر، رومانتیسم، امرؤالقیس

زیبارویی است که کمربندی مزین بر کمر بسته است. غنــّاء ینشـرُ و شیـۀَ البـزارُلــی فیهــا و یَفتِــق مِسکَـۀ العـطّـار (همان؛ 129) ترجمه: باغی نغمه خوان است که در آنجا پارچه فروش لباس رنگارنگ خود را برایم گسترانده و عطر فروش بیشتر بخوانید...

توسط mitra4--javid، قبل
پایان نامه ها

منابع پایان نامه درمورد شستشوی، لیتر)، فالکون، ایمیدازول

خارج شده و برای مراحل بعدی آماده می گردد.3-15- رنگ آمیزی ژل با کوماسی بلوR-350 این روش رنگ آمیزی ، ساده ،ارزان و نسبتا حساس می باشد و رنگ برای مدت های طولانی ثابت می ماند.در این روش مراحل ثبوت بیشتر بخوانید...

توسط mitra4--javid، قبل
پایان نامه ها

منابع پایان نامه درمورد نفوذپذیری

انکوبه گردید.پس از این مرحله سلول ها توسط سانتریفوژ در دمای 4 درجه سانتی گراد به مدت 15 دقیقه با دور 3000-2000 رسوب داده شده و به دنبال برداشتن کامل مایع رویی، رسوب در 1.16 حجم اولیه (2.5ml)بافر سرد کاملا بیشتر بخوانید...

توسط mitra4--javid، قبل