پایان نامه ها و مقالات

مقاله با موضوع انعطاف پذیری، ایالات متحده، توانایی ها

صفر است.با توجه به مقدار β(n) مقادیر بردار احتمال اعمال را به روزرسانی میکنیم به این صورت که در هر مرحله احتمال عمل انتخابی توسط اتوماتا را به کمک 3-15 به روز میکنیم: pi (n+1) = pi (n) + a(1-β(n))(1-pi بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

مقاله با موضوع انعطاف پذیری، الگوریتم ژنتیک، مصرف انرژی، مفصل زانو

رفتن تاثیر مستقیم دارند اما برخی دیگر از مفاصل در راه رفتن مناسب و بهتر تاثیر گذارند. اما در روباتهای انساننما به علت پیچیدگی زیاد به ناچار از تعدادی از مفاصل در هنگام راه رفتن صرف نظر میشود. این کار بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

مقاله با موضوع الگوریتم ژنتیک، الگوریتم ازدحام ذرات، ازدحام ذرات، تحلیل حرکت

ی مدل باشد. همچنین میلاد خرسندی[24] و همکارانش در سال 2011 با در نظر گرفتن یک روبات سه لینکی، و با استفاده از حرکتشناسی معکوس، توانایی راه رفتن از بغل را در آن ایجاد کردند. آنها با استفاده از اسپلاین بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

مقاله با موضوع هوش مصنوعی، شبیه سازی، فوتبالیست، یادگیری ماشین

از میان تقسیم بندیهای گوناگون ارائه شده در حیطه روباتیک، یکی از پرکاربردترین و مهمترین روباتها، روبات انساننما میباشد که از نظر تقسیمبندی در دسته روبات های پادار دوپا قرار میگیرد. این روباتها یکی از جذابترین و در عین حال بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منابع مقاله درباره چینی، منبرهای، منبرها، دارای

، ابعاد و اندازه ها بر طبق یافته های این پژوهش، تمامی منبرهای مساجد جامع عتیق، حکیم، آقانور، سید، و منبر خاتم مسجد شاه عباس(اکنون در کاخ- موزه چهلستون موجود است) با ساخت مایه چوب ساخته شده اند. ساخت مایه بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منابع مقاله درباره نماز جمعه، شاه عباس اول، امر به معروف، سلطان محمد

محراب(همیشه در سمت راست محراب) از دوره عمر تاکنون تغییر اندکی کرده است. منبر ترکیبی است از یک پلکان که غالبا دارای دست انداز است با سکویی کوچک(و یک آسمانه یا یک سقف کوچک) در بالای آن. منبر جزئی از بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منابع مقاله درباره عالم مثال، امتداد خود، وحدت وجود

را به صور مثالی ازلی و ابدی تعبیر کردند که می تواند با تاویل معنوی، ذهن ژرف اندیش را از ظاهر نقش به حقایق رازآلود عرفانی در بطن آن راهبر شود. انسان سنتی این صور را همچون اعداد جلوه کثرات بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

دانلود مقاله با موضوع چینی، منبرهای، منبرها، دارای

، ابعاد و اندازه ها بر طبق یافته های این پژوهش، تمامی منبرهای مساجد جامع عتیق، حکیم، آقانور، سید، و منبر خاتم مسجد شاه عباس(اکنون در کاخ- موزه چهلستون موجود است) با ساخت مایه چوب ساخته شده اند. ساخت مایه بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

دانلود مقاله با موضوع نماز جمعه، شاه عباس اول، امر به معروف، سلطان محمد

محراب(همیشه در سمت راست محراب) از دوره عمر تاکنون تغییر اندکی کرده است. منبر ترکیبی است از یک پلکان که غالبا دارای دست انداز است با سکویی کوچک(و یک آسمانه یا یک سقف کوچک) در بالای آن. منبر جزئی از بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

دانلود مقاله با موضوع عالم مثال، امتداد خود، وحدت وجود

را به صور مثالی ازلی و ابدی تعبیر کردند که می تواند با تاویل معنوی، ذهن ژرف اندیش را از ظاهر نقش به حقایق رازآلود عرفانی در بطن آن راهبر شود. انسان سنتی این صور را همچون اعداد جلوه کثرات بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل