پایان نامه ها

تحقیق رایگان با موضوع روابط موضوعی، میزان سازگاری، کودک خردسال، سازمان یابی

می کند و این سه نوع وابستگی تقریباٌ با سه مرحله ی متداخل مراقبت مادرانه، همبسته اند. سه مرحله ی مراقبت عبارت اند از “نگهداری150″،”همزیستی مادر و نوزاد”و”همزیستی مادر، نوزاد و پدر”.( وینی کات،1965،1960) فرایند رسش فرایند رسش، یا مراحل بیشتر بخوانید...

توسط mitra4--javid، قبل
پایان نامه ها

تحقیق رایگان با موضوع همسان سازی، درونی سازی، پرخاشگری، روابط موضوعی

واکنش می دهد که منفور اوست و زن از این امر بی اطلاع است.( دیگس114، 1963) ساختار شخصیت در نظر فیربرن ایگو همان خود روانی بدوی 115 است. ایگو به سه بخش مستقل تجزیه می شود که هر یک با بیشتر بخوانید...

توسط mitra4--javid، قبل
پایان نامه ها

منبع تحقیق درباره and، of، the، NEW

1989.Gabbard, Glen O., Bonnie E. Litowitz, and Paul Williams. Text book of Psychoanalysis. second. American Psychiatric Publishing, Inc., 2012.Gantrip.H. Personality structure and human interaction.the developing synthesis of psychodynamic theory. New York:international university press., 1961.Gibson, Robert L, and Mrianne H Mitchell. بیشتر بخوانید...

توسط mitra4--javid، قبل
پایان نامه ها

منبع تحقیق درباره روابط موضوعی، کارشناسی ارشد، روانشناسی، روان درمانی

تهران صورت گرفته و نتایج را نمی توان در مورد سایر شهرستان ها و شهرها صادق دانست. نوع و روش پژوهش را نیز از جمله دیگر محدودیت ها می توان به شمار آورد.از آنجا که این پژوهش از نوع همبستگی بیشتر بخوانید...

توسط mitra4--javid، قبل
پایان نامه ها

تحقیق رایگان با موضوع روابط موضوعی، روان تحلیل گری، ادراک دیداری، دوره نوجوانی

روابط موضوعی( تحول عاطفی در گستره‌ی روان تحلیلگری) فروید در اواخر زندگی حرفه‌ای‌اش(1923) ریشه های یک نظریه‌ی موضوعی را وارد خاک پهناور روانکاوی کرد. وی در آخرین نوشته هایش چنین می‌گوید: “افراد پس از فقدان کسی که برایشان اهمیت زیادی بیشتر بخوانید...

توسط mitra4--javid، قبل
پایان نامه ها

منبع تحقیق درباره سطح معنی داری، روابط موضوعی، سازگاری اجتماعی، ضریب تعیین

ضریب تعیین بیگانگی **0.2 0.002 4 دلبستگی نا ایمن 0.08 0.19 0.64 خود میان بینی 0.1 0.1 1 بی کفایتی اجتماعی 0.08 0.2 0.64 جدول بالا آزمون همبستگی میان خرده مقیاس های روابط موضوعی با سازگاری اجتماعی را نشان می بیشتر بخوانید...

توسط mitra4--javid، قبل
پایان نامه ها

تحقیق رایگان با موضوع روابط موضوعی، سازگاری عاطفی، سازگاری اجتماعی، تعریف مفهومی

. می دانید که در صورت عدم پرداختن به آنها چگونه به تفاسیر ما از آینده‌ی ما حکمفرمایی خواهند کرد. (وین26؛ ترجمه کرمانی،1383؛نقل از حسینی1389). همانطور که در بالا ذکر شد روابط موضوعی به طور کلی شخصیت انسان را ثمره بیشتر بخوانید...

توسط mitra4--javid، قبل
پایان نامه ها

منبع تحقیق درباره انحراف معیار، روابط موضوعی، سازگاری عاطفی، سطح معنی داری

ط برای سوالهایی که همبستگی دو رشته ای آنها در هر دو ملاک :1- کل نمره 2- نمره هریک از حوزه ها در سطح معناداری 001/0تایید شده بود. تعیین گردیده است و همبستگی های درونی بین سه حوزه پرسشنامه محاسبه بیشتر بخوانید...

توسط mitra4--javid، قبل
پایان نامه ها

منبع تحقیق درباره روابط موضوعی، انسان پژوهی، دانش پژوه، سازگاری عاطفی

پزسشنامه هوشبهر هیجانی بار -آن (EQ-Iٍ) و پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستان(AISS) بود.داده ها با استفاده از آزمون آماری آمای کای دو و ضریب هبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند وهمبستگی بین هوش هیجانی وسازگاری عاطفی و اجتماعی مستقیم و بیشتر بخوانید...

توسط mitra4--javid، قبل