No category

منابع پایان نامه درباره قانون مجازات، رفتار انسان، ترک فعل

وجود ارکان ثلاثه آن می باشد و تا زمانی که آن شرایط حدوث نیابد، شخص قابل مجازات نیست و از جمله آن شرایط رکن روانی جرم است، اما باید گفت که، در حوزه حقوق کیفری جای مسامحه نیست، آن حوزه، قانون باید به قدری روشن و شفاف باشد تا شبهه بیشتر بخوانید...

توسط admin3، قبل