No category

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع صنعت دارو

1-9-4 خصوصیات فاز جامد 21 1-9-5 مواد جاذب برای استخراج فاز جامد 21 فصل دوم: پلیمرهای قالب مولکولی 2-1 پلیمر قالب مولکولی (MIP) 24 2-1-1 ویژگیهای پلیمرهای قالب مولکولی 25 2-2 مراحل فرآیند قالب بندی مولکولی 26 2-3 برهمکنشهای بین مولکول هدف و منومر عاملی 27 2-3-1 روش کوواانسی 27 بیشتر بخوانید...

توسط y7oozita، قبل
No category

منابع پایان نامه ارشد درباره لیپاز، فعالیت، تثبیت

میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM, Philips, XL30, Holland)استفاده شد. شکل 3-11- میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد استفاده در این تحقیق 3-4-4-تعیین توزیع اندازه ذرات نانوکیتوسان سنتز شده به روش تفرق نور با استفاده از دستگاه زتا سایزر: از دستگاه زتا سایزر جهت اندازهگیری توزیع اندازه ذرات در محدوده نانو (1نانومتر تا 5میکرومتر)، بیشتر بخوانید...

توسط y7oozita، قبل
No category

منابع پایان نامه ارشد درباره لیپاز، کیتوسان، تثبیت

همکارانش به بررسی و آماده سازی نانو ذرات کیتوسان به عنوان حامل برای تثبیت آنزیم پروتئاز خنثی پرداختند. این تحقیق نشان داد که pH محلول و وزن مولکولی کیتوسان، غلظت کیتوسان ، غلظت سدیم تری پلی فسفات66 (TPP) به میزان قابل توجهی با اندازه نانو ذرات در ارتباط است ]82[. بیشتر بخوانید...

توسط y7oozita، قبل
No category

منابع پایان نامه ارشد درباره آنزیم، لیپاز، تثبیت

ندارد. فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق 2-1-مروری برمطالعات آنزیمی: کشف آنزیمها در واقع به پژوهشهای وسیع پاپن و پرسوز47 وابسته بود. آنان در سال 1833 موفق شدند از جو سبز شده ترکیبی را به نام مالت کشف کنند که نشاسته را به قند مبدل میساخت و این ترکیب را بیشتر بخوانید...

توسط y7oozita، قبل
No category

منابع پایان نامه ارشد درباره کیتوسان، آنزیم، کیتین

شکل محلول در آب هستند، جداسازی آنها از محصول جهت استفاده مجدد در فرآیند، بسیار مشکل و غیرعملی میباشد. در تکنیک تثبیت، آنزیم را به طریقی به یک حامل متصل میکنند و یا در یک محفظه قابل نفوذ قرار میدهند که به طور پیوسته قابل استفاده باشد، پس آنزیم تثبیت بیشتر بخوانید...

توسط y7oozita، قبل
No category

منابع پایان نامه ارشد درباره آنزیم، لیپاز، فعالیت

حالت واسطه تفاضل سرعت واکنشهای تولید و مصرف این ماده میباشد: 1-4 ثابت میماند : 1-5 غلظت کل آنزیم برابر مجموع غلظتهای آنزیم آزاد و آنزیم متصل به سوبسترا میباشد: 1-6 با ترکیب روابط (1-4) و (1-6) عبارت زیر به دست میآید: 1-7 ثابت میکائیلیس (KM) ، به صورت زیر بیشتر بخوانید...

توسط y7oozita، قبل
No category

منابع پایان نامه ارشد درباره بازدارنده ها، زمان واکنش

ی است که فقط قادر است یک یا تعداد کمی از واکنشها را کاتالیز کند. 2-سرعت انجام واکنشهای شیمیایی با حضور آنزیم به مراتب بالاتر از حالت بدون آنزیم است و معمولا با بکارگیری مقادیر بسیار کمی آنزیم، واکنشها کاتالیز میشوند. 3-شرایط فیزیکی نظیر دما، فشار و pHمحیط در واکنشهای بیشتر بخوانید...

توسط y7oozita، قبل
No category

منابع پایان نامه ارشد درباره مصرف کننده، بهره بردار

انواع نانو ذرات به دلیل سطح تماس بالا و حجم بالای منافذ که ورود مولکولهای آنزیم را تسهیل میکند استفاده شده است چون فعالیت و قابلیت بکارگیری مکرر و پایداری عملیاتی آن را افزایش میدهد. یکی از انواع مناسب حامل های نانو، ذرات کیتوسان میباشد که یک نوع پلیمر بیولوژیکی بیشتر بخوانید...

توسط y7oozita، قبل
No category

منابع پایان نامه ارشد درباره لیپاز، آنزیم، تثبیت

تقدیم به مهربان فرشتگانی که: لحظات ناب باور بودن، لذت و غرور دانستن، جسارت خواستن، عظمت رسیدن و تمام تجربه های یکتا و زیبای زندگیم، مدیون حضور سبز آنهاست ، به پدر و مادر عزیزم…. که نه میتوانم موهایشان را که در راه عزت من سفید شد، سیاه کنم و بیشتر بخوانید...

توسط y7oozita، قبل
No category

منبع پایان نامه ارشد درمورد صافی، توزین، اولیه

حلالیت فیلم ها در آب با توجه به مایزورا (Maizura) و همکاران در سال (2007) و LaohakunjitوNoomhorm (2004) با برخی تغییرات مشخص شده است. تکه هایی از هر فیلم (وزن gr500) بریده شد . و در دسیکاتور با P2O5 (RH %0) برای 2 روز نگهداری شد .نمونه ها توزین شد بیشتر بخوانید...

توسط y7oozita، قبل