No category

منبع پایان نامه ارشد درباره بیماران سرطانی، رطوبت نسبی

پروتئین، DNA جهش‌یافته، RNA، لیپید، کربوهیدرات و مولکول‌های کوچک حاصل از متابولیسم سلولی باشند [15]. جدول 1-1 تعدادی از این بیومارکر‌ها را به عنوان نمونه نشان می‌دهد [14]. جدول 1-1 بیومارکر‌های مورد استفاده در شناسایی سرطان‌های مختلف بیومارکر نوع سرطان PSA, PSMA پروستات CEA, NSE ریه CA 19-9, BTA پانکراس بیشتر بخوانید...

توسط y7oozita، قبل
No category

منبع پایان نامه ارشد درباره فناوری نانو، عوامل خطر، مدل ساختاری

3-3- تفسیر طیف IR گرافن اکسید 49 3-4- بررسی تصویر TEM گرافن اکسید 49 3-5- انتخاب بیومارکر سرطان ریه 50 3-6- تفسیر طیف‌های نشری 53 3-6-1- بررسی طیف فلوئورسانس DNA پروب 53 3-6-2- بهینه‌سازی زمان جذب DNA پروب بر سطح GO 54 3-6-3- بهینه‌سازی مقدار GO در حضور DNA پروب بیشتر بخوانید...

توسط y7oozita، قبل
No category

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع پلیمر، ناخالصی، میلی

دارد. این حلال ها همه اجزای واکنش را در خود حل کرده و اثری روی پیوند های هیدروژنی تشکیل شده ندارند. تولوئن و استونیتریل(نسبت 1 به 3) بعنوان حلال مورد استفاده در این سنتز بکار برده شد شکل(3-4). (1) (2) شکل 3- 4 ساختار حلال ها: 1-تولوئن 2-استونیتریل 3-3-5 آغازگر بیشتر بخوانید...

توسط y7oozita، قبل
No category

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مولکولی، پلیمر، پلیمرهای

هایی که در طبیعت اتفاق می افتد، آزادی طرح مولکولی است. چهار چوب کاری پذیرنده های مصنوعی هرگز به پروتئین ها و دامنه ای از اسکلت ها (برای مثال: زنجیره های کربنی وحلقه های آروماتیک متصل به هم ) محدود نمی شود. بنابراین، پایداری، انعطاف پذیری و دیگر خصوصیات، آزادانه بیشتر بخوانید...

توسط y7oozita، قبل
No category

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع پلیمریزاسیون، مولکولی، پلیمر

مورد نظر(نمونه هدف) دائماً از مخلوطی که باید استخراج شود جدا شده و به داخل محلول بالن در حال جوشش می ریزد. با این کار جسم استخراج شده در ظرف جوشش جمع آوری شده و غلظت محلول آن مرتباً افزایش می یابد که علت این ازیاد غلظت آن است که بیشتر بخوانید...

توسط y7oozita، قبل
No category

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع عرضی، پلیمر، پلیمریزاسیون

پلیمرهای پرمنفذ نسبت به این پلیمرهای محکمتر هستند به همین دلیل، این پلیمر های پرمنفذ در قالب مولکول پلیمری ترجیح داده می شوند. نسبت واکنش پذیری کراس لینکر و مونومر عاملی نیز باید با هم جور باشند. مشخص شده است که برای دستیابی به پلیمرهایی با حفره های بسیار گزینش بیشتر بخوانید...

توسط y7oozita، قبل
No category

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مونومر، عاملی، پلیمر

در برابرگرما،فشار و عوامل شیمیایی مختلف حفظ می کنند. در عملیات مکرر بدون از دست دادن فعالیت خود قابل استفاده هستند. استحکام مکانیکی بالایی دارند. امکان نگهداری آنها برای مدت طولانی وجود دارد بدون اینکه تغییری در خواص فیزیکی و شیمیایی آنها ایجاد شود. گزینش پذیری بسیار بالایی نسبت به بیشتر بخوانید...

توسط y7oozita، قبل
No category

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قرن نوزدهم

که جسم آلی را در خود حل کرده کم باشد و یا بهتر از آن اینکه اصلاً حل نشود. همچنین باید فرار باشد تا به راحتی بتوان آنرا از ترکیب یا ترکیبات آلی استخراج شده، تقطیر نمود. با توجه به مطالب فوق جسم استخراج شونده باید در حلال استخراج کننده بیشتر بخوانید...

توسط y7oozita، قبل
No category

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بازدارنده ها

ق مکانیسم رادیکالی انجام شده از این رو به بررسی و توضیح بیشتر این مکانیسم آن می پردازیم. 1-7-2-1 مرحله آغاز در اولین مرحله یک مرکز فعال به شکل رادیکال آزاد تولید می شود که این آغازگرهای رادیکالی روی پیوند دوگانه کربن- کربن در مونومرهای وینیل و همچنین پیوند دوگانه بیشتر بخوانید...

توسط y7oozita، قبل
No category

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مکان کنترل

نیاز می باشد. 1-2-2 دیگر انواع کمبود سلول های خونی کاهش تعداد انواع مختلف سلول های خونی ممکن است از تظاهرات یک بیماری، عارضه جانبی تابش اشعه یا شیمی درمانی سرطان باشد(سخایی و همکاران،81). 1-3 کم خونی فقر آهن آهن جزء فلزی اساسی هم است و هم ملکول مسئول حمل بیشتر بخوانید...

توسط y7oozita، قبل