پایان نامه ارشد درمورد آلودگی محیط زیست، محیط زیست

پایداری بی‌نظیری را در آب و محیط رشد سلولی نشان داده است. طی آزمایشات متعدد در آزمایشگاه حد آشکارسازی ngmL–1 25/7 nM)4/0 (~ برای کاسپاز3 بدست آمده است. نانو هیبرید گرافن‌اکسید- پپتید به طور موثری به درون سلول‌های HeLa (سلول‌های سرطانی دهانه رحم) هدایت شده و فعالسازی کاسپاز3 که به ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد درمورد مدل ساختاری، کاربردهای پزشکی، مدل پیشنهادی

ه است. نحوه‌ی طراحی حسگر ECL در شکل 1-14 آورده شده است. شکل1-14 نحوه‌ی طراحی حسگر ECL اساس این روش شناسایی بر پایه‌ی ECL است، ECL نوعی لومینسانس تولید شده در طی واکنش‌های الکتروشیمیایی است یا به عبارت دیگر ECL یک روش تولید نور با استفاده از واکنش‌های الکتروشیمیایی برای ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد درمورد بیماران سرطانی، رطوبت نسبی

پروتئین، DNA جهش‌یافته، RNA، لیپید، کربوهیدرات و مولکول‌های کوچک حاصل از متابولیسم سلولی باشند [15]. جدول 1-1 تعدادی از این بیومارکر‌ها را به عنوان نمونه نشان می‌دهد [14]. جدول 1-1 بیومارکر‌های مورد استفاده در شناسایی سرطان‌های مختلف بیومارکر نوع سرطان PSA, PSMA پروستات CEA, NSE ریه CA 19-9, BTA پانکراس ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد درمورد فناوری نانو، عوامل خطر، مدل ساختاری

3-3- تفسیر طیف IR گرافن اکسید 49 3-4- بررسی تصویر TEM گرافن اکسید 49 3-5- انتخاب بیومارکر سرطان ریه 50 3-6- تفسیر طیف‌های نشری 53 3-6-1- بررسی طیف فلوئورسانس DNA پروب 53 3-6-2- بهینه‌سازی زمان جذب DNA پروب بر سطح GO 54 3-6-3- بهینه‌سازی مقدار GO در حضور DNA پروب ادامه مطلب…

پایان نامه با کلمات کلیدی آلودگی محیط زیست، محیط زیست

پایداری بی‌نظیری را در آب و محیط رشد سلولی نشان داده است. طی آزمایشات متعدد در آزمایشگاه حد آشکارسازی ngmL–1 25/7 nM)4/0 (~ برای کاسپاز3 بدست آمده است. نانو هیبرید گرافن‌اکسید- پپتید به طور موثری به درون سلول‌های HeLa (سلول‌های سرطانی دهانه رحم) هدایت شده و فعالسازی کاسپاز3 که به ادامه مطلب…

پایان نامه با کلمات کلیدی مدل ساختاری، کاربردهای پزشکی، مدل پیشنهادی

ه است. نحوه‌ی طراحی حسگر ECL در شکل 1-14 آورده شده است. شکل1-14 نحوه‌ی طراحی حسگر ECL اساس این روش شناسایی بر پایه‌ی ECL است، ECL نوعی لومینسانس تولید شده در طی واکنش‌های الکتروشیمیایی است یا به عبارت دیگر ECL یک روش تولید نور با استفاده از واکنش‌های الکتروشیمیایی برای ادامه مطلب…

پایان نامه با کلمات کلیدی بیماران سرطانی، رطوبت نسبی

پروتئین، DNA جهش‌یافته، RNA، لیپید، کربوهیدرات و مولکول‌های کوچک حاصل از متابولیسم سلولی باشند [15]. جدول 1-1 تعدادی از این بیومارکر‌ها را به عنوان نمونه نشان می‌دهد [14]. جدول 1-1 بیومارکر‌های مورد استفاده در شناسایی سرطان‌های مختلف بیومارکر نوع سرطان PSA, PSMA پروستات CEA, NSE ریه CA 19-9, BTA پانکراس ادامه مطلب…

پایان نامه با کلمات کلیدی فناوری نانو، عوامل خطر، مدل ساختاری

3-3- تفسیر طیف IR گرافن اکسید 49 3-4- بررسی تصویر TEM گرافن اکسید 49 3-5- انتخاب بیومارکر سرطان ریه 50 3-6- تفسیر طیف‌های نشری 53 3-6-1- بررسی طیف فلوئورسانس DNA پروب 53 3-6-2- بهینه‌سازی زمان جذب DNA پروب بر سطح GO 54 3-6-3- بهینه‌سازی مقدار GO در حضور DNA پروب ادامه مطلب…

منبع پایان نامه ارشد درباره آلودگی محیط زیست، محیط زیست

پایداری بی‌نظیری را در آب و محیط رشد سلولی نشان داده است. طی آزمایشات متعدد در آزمایشگاه حد آشکارسازی ngmL–1 25/7 nM)4/0 (~ برای کاسپاز3 بدست آمده است. نانو هیبرید گرافن‌اکسید- پپتید به طور موثری به درون سلول‌های HeLa (سلول‌های سرطانی دهانه رحم) هدایت شده و فعالسازی کاسپاز3 که به ادامه مطلب…

منبع پایان نامه ارشد درباره مدل ساختاری، کاربردهای پزشکی، مدل پیشنهادی

ه است. نحوه‌ی طراحی حسگر ECL در شکل 1-14 آورده شده است. شکل1-14 نحوه‌ی طراحی حسگر ECL اساس این روش شناسایی بر پایه‌ی ECL است، ECL نوعی لومینسانس تولید شده در طی واکنش‌های الکتروشیمیایی است یا به عبارت دیگر ECL یک روش تولید نور با استفاده از واکنش‌های الکتروشیمیایی برای ادامه مطلب…