پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه درباره ab، کاشت، بیوماس، abc

اعداد در هر ستون که حداقل دارای یک حرف مشترک می باشند فاقد اختلاف معنی دار در سطح احتمال 5 درصد در آزمون دانکن می باشند. b: روز پس از کاشت 4-1-8- دوام بیوماس بر طبق جدول (4-16) مقایسه میانگین در روزهای مختلف پس از کاشت، دوام بیوماس بعد از بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه درباره گیری، خشک، عملکرد، گردید.

تک نشاء در زمین اصلی در تاریخ 21/3/87 در مرحله 4-3 برگی نشاء کاری و کلیه مراقبتهای زراعی در زمین اصلی مطابق دستورالعمل فنی موسسه تحقیقات برنج کشور انجام گرفت. نمونه گیری ها نیز در فواصل زمانی معین (15) صورت گرفت. برداشت محصول با توجه به ارقام مختلف در تاریخ بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه درباره افزایش، تولید، عملکرد، خشک

– سرعت جذب خالص (NAR) تجمع ماده خشک در واحد سطح در واحد زمان، میزان جذب خالص (NAR) نامیده می شود و بر حسب گرم درمتر مربع سطح برگ در روز بیان می شود (دزفولی و همکاران، 1375 ). در واقع تخمینی از میانگین راندمان برگ ها در یک گیاه بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ پایان نامه استان مازندران، توسعه روستا، طرح و نقش

است. در این سال ها بخش خوداشتغالی، سریع ترین رشد بخش غیر کشاورزی در روستاهای چین دارا بوده است و تقریبا 40 درصد از مشاغل جدید غیر کشاورزی متعلق به خود اشتغالی های جدید بود(Mohapatra et al., 2007: 163). روستاهای چین تا قبل از انجام دادن اصلاحات نقش انبار نیروی بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ پایان نامه دولت اقتدارگرا، آموزش زنان، سطح مهارت

اقدامات صورت گرفته در این برنامه انجام دادن اصلاحات ارضی با هدف عمده برقراری تعادل و توزیع عادلانه زمین و خدمات بین روستاییان بود که برای دستیابی به آن هدف، فعالیت هایی از طریق تغییر مالکیت و شیوه های بهره برداری، تلفیق کشاورزی با فعالیت های صنعتی و زمینه سازی بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ پایان نامه برنامه سوم توسعه، دانش آموختگان، بخش اقتصاد

7)هدف این رویکرد انتخاب و ارزیابی قلمروی( سرزمینی)، ایجاد یک گروه کاری برای حمایت از نهادهای توسعه کارآفرینی روستایی و تشکیل گروههایی برای اجرای کارآفرینی است. برای رسیدن به این اهداف، تلاش ها باید در دو سطح متمرکز شوند(Ibid.,8-10). گسترش تولیدات، خدمات و نتایج. نوآوری از طریق فرآیند یادگیری سازمان بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ پایان نامه آلفرد مارشال، عرضه و تقاضا، تعادل عرضه و تقاضا، سلسله مراتب

کارآفرینی محلی یکی از شیوه های توسعه اقتصادی این مناطق است(Heaton, 2005: 1). پس به طور کلی فرض اصلی در برخورد اقتصادی با کارآفرینی در مناطق روستایی، رفتار عقلایی انسان ساکن روستایی با منابع کمیاب است. در این زمینه، کارآفرینی سازوکاری به شمار می رود که زمینه تخصیص بهینه منابع بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل