پایان نامه ها و مقالات

دو قطبی، تغییر رفتار

شد. میدانهای جفت کننده انتخاب شده عبارتند از: Ω_c=0 (خط) ، Ω_c=γ (خط تیره ) ، Ω_c=2γ (نقطه) و Ω_c=3γ (نقطه – خط) . شکل (3- 3): نمودار دوپایایی نوری برای شدت های مختلف میدان کنترلی. پارامترهای انتخاب شده ،δ=0.0 ، ∆=0.0 ، γ_2=γ_1=2.0γ ، C=50 ،Ω_c=0 ، γ ، بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با کلمات کلیدی شوکران، باغی، میوه، BHT

فارلند و 100 میکرولیتر از غلظتهای مختلف عصاره (500-8/7 میکرو گرم بر میلی لیتر) افزوده شد و سپس در انکوباتور با دمای 37 درجه سانتیگراد به مدت 24 ساعت گذاشته شد. رشد میکروبی با حضور کدورت در ته‌چاهک مشخص میشود. مقدار MIC کمترین غلظت عصاره مورد نیاز برای مهار رشد بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با کلمات کلیدی گروه کنترل

استخراج کرده تا روغن و چربی وارد فاز هگزانی شود وعمل حلال زدایی را مانند قسمت بالا انجام داده در یخچال نگهداری می کنیم.2-3-2- تعیین بازده عصاره‌گیریبا استفاده از وزن گیاه خشک مورد استفاده در عصاره گیری و وزن عصاره بدست آمده بازده عصاره به صورت نسبت وزنی/ وزنی w/w بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

تحقیق رایگان با موضوع انعطاف پذیری، ایالات متحده، توانایی ها

صفر است.با توجه به مقدار β(n) مقادیر بردار احتمال اعمال را به روزرسانی میکنیم به این صورت که در هر مرحله احتمال عمل انتخابی توسط اتوماتا را به کمک 3-15 به روز میکنیم: pi (n+1) = pi (n) + a(1-β(n))(1-pi (n)) 3-15 که pi احتمال عمل i اتوماتای یادگیر مربوطه بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

تحقیق رایگان با موضوع الگوریتم ژنتیک، الگوریتم ازدحام ذرات، ازدحام ذرات، تحلیل حرکت

ی مدل باشد. همچنین میلاد خرسندی[24] و همکارانش در سال 2011 با در نظر گرفتن یک روبات سه لینکی، و با استفاده از حرکتشناسی معکوس، توانایی راه رفتن از بغل را در آن ایجاد کردند. آنها با استفاده از اسپلاین مرتبه سوم مسیر روبات را بدست آوردند که از این بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

تحقیق رایگان با موضوع انعطاف پذیری، الگوریتم ژنتیک، مصرف انرژی، مفصل زانو

رفتن تاثیر مستقیم دارند اما برخی دیگر از مفاصل در راه رفتن مناسب و بهتر تاثیر گذارند. اما در روباتهای انساننما به علت پیچیدگی زیاد به ناچار از تعدادی از مفاصل در هنگام راه رفتن صرف نظر میشود. این کار به ما کمک میکند که بر پیچیدگیهای محاسباتی غلبه کنیم بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

تحقیق رایگان با موضوع هوش مصنوعی، شبیه سازی، فوتبالیست، یادگیری ماشین

از میان تقسیم بندیهای گوناگون ارائه شده در حیطه روباتیک، یکی از پرکاربردترین و مهمترین روباتها، روبات انساننما میباشد که از نظر تقسیمبندی در دسته روبات های پادار دوپا قرار میگیرد. این روباتها یکی از جذابترین و در عین حال پیچیدهترین حوزههای تحقیق در علوم روباتیک هستند [1-3]. درجه آزادی15 بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

مقاله با موضوع انعطاف پذیری، ایالات متحده، توانایی ها

صفر است.با توجه به مقدار β(n) مقادیر بردار احتمال اعمال را به روزرسانی میکنیم به این صورت که در هر مرحله احتمال عمل انتخابی توسط اتوماتا را به کمک 3-15 به روز میکنیم: pi (n+1) = pi (n) + a(1-β(n))(1-pi (n)) 3-15 که pi احتمال عمل i اتوماتای یادگیر مربوطه بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

مقاله با موضوع انعطاف پذیری، الگوریتم ژنتیک، مصرف انرژی، مفصل زانو

رفتن تاثیر مستقیم دارند اما برخی دیگر از مفاصل در راه رفتن مناسب و بهتر تاثیر گذارند. اما در روباتهای انساننما به علت پیچیدگی زیاد به ناچار از تعدادی از مفاصل در هنگام راه رفتن صرف نظر میشود. این کار به ما کمک میکند که بر پیچیدگیهای محاسباتی غلبه کنیم بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

مقاله با موضوع الگوریتم ژنتیک، الگوریتم ازدحام ذرات، ازدحام ذرات، تحلیل حرکت

ی مدل باشد. همچنین میلاد خرسندی[24] و همکارانش در سال 2011 با در نظر گرفتن یک روبات سه لینکی، و با استفاده از حرکتشناسی معکوس، توانایی راه رفتن از بغل را در آن ایجاد کردند. آنها با استفاده از اسپلاین مرتبه سوم مسیر روبات را بدست آوردند که از این بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل