پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درباره جهان اسلام، ارزش ها و نگرش ها، انقلاب اسلامى، استان لرستان

ماروین، (1370) شکست شاهانه، روانشناسی شخصیت شاهانه، ترجمه عباس مخبر، تهران، طرح نو، 92-زونیس، ماروین، (1387)، روانشناسی نخبگان سیاسی ایران، مترجمان: پرویز صالحی، سلیمان امین زاده، زهرا لبادی، تهران: انتشارات چاپخش برگرفته از مقاله افشین اشکور کیائی93-زیبا کلام، صادق، (1380)، هاشمی رفسنجانی و دوم خرداد، روزنه. 94-ساعی، احمد، (1377) مسائل بیشتر بخوانید...

توسط mitra4--javid، قبل
پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درباره سلسله مراتب، سازمان ملل، کتاب مقدس

ای دگر می افزاید: امروز هم من احساس میکنم برخی به افراط دچار شده اندکه این افراط میتوانداز بعضی افراد هم باشد که خیلی هم حسن نیت نداشته باشند و به طور جدی معتقدم که افراط در درون خودش انهدام حرکت را طراحی میکند و مثل بمب ساعتی است ضن بیشتر بخوانید...

توسط mitra4--javid، قبل
پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درباره صدور انقلاب، کرامت انسان، ارزش ها و نگرش ها، نماز جماعت

گرفت. در الجزایر ظهور پر جاذبه ای داشت. اما کشمکشهای شدید سیاسی بویژه در سالهای اخیر که در ایران وجود داشت بر مسلمانان کشورهای دیگر تاثیر منفی گذاشت. به علاوه، با رحلت امام خمینی رحمه الله گرایش به بقای ایران (حفظ ام القری) بیشتر شد و از این رو، تاثیر بیشتر بخوانید...

توسط mitra4--javid، قبل
پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درباره جهان اسلام، کتاب مقدس

دارد. این پیوندها باعث شده است که انقلاب اسلامی ایران بیش از هر جای دیگر، در لبنان تأثیر بگذارد. این تأثیر، در زمینه های متعددی مشاهده می شود. در زمینه فرهنگی، تعداد زیادی از تصاویربزرگ امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در نقاط مختلف لبنان به چشم می خورد. بیشتر بخوانید...

توسط mitra4--javid، قبل
پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درباره طبقه حاکم، دولت مطلقه، مشارکت مردم، انقلاب مشروطه

ولایت در نزد شیعه بوده است. بدین سان کارویژه اصلی ولایت فقیه پاسداری از مصلحت حکومت اسلامی تلقی می شود و در این کار لزوما مشروطه و مقیّد به شرح و قوانین دینی نخواهد بود. با این حال روی هم رفته و به رغم اصطحکاک بالقوه میان اقتدار کاریزمایی، اقتدار بیشتر بخوانید...

توسط mitra4--javid، قبل
پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درباره روشنفکران، استادان دانشگاه، سلسله مراتب، صاحب نظران

از طریق بر گزاری مجلس موسسان ملی بود. یکی دیگر از تشکیلات فعال متعلق به این دسته از احزاب، گروه جنبش (به رهبری دکتر حاج سید جوادی) بود که اعضای آن راعمدتا حقوق دانان، روشنفکران و استادان دانشگاه تشکیل می‎دادند. این گروه با کانون نویسندگان و انجمن حقوق دانان و بیشتر بخوانید...

توسط mitra4--javid، قبل
پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درباره آموزش و پرورش، سلسله مراتب

نوعی به تبیین این موضوع بپردازند؛ ولی پذیرش یکی از آنها به تنهایی، برای توضیح مسئله قدری مشکل است و انتقاداتی نیز بر هر یک از آنها وارد شده است: نظریه استبداد شرقی و دیوان سالاری، نظریه هیدرولیک و نظریه وجه تولید آسیایی، پدیده دولت را مادی انگاشته اند؛ علاوه بیشتر بخوانید...

توسط mitra4--javid، قبل
پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درباره طبقه حاکم، قرن نوزدهم، روم باستان

به اعمال دولت به کار رفت اشتباه گردد. واژه اخیر ابتدا در سال 1916 به وسیله ردولف کیلن دانشمند علوم سیاسی سوئدی به کار رفت و سپس توسط کارل هاوس هوفر جغرافی دان آلمانی که طرفدار بخشی از افکار فردریک راتزل بود مورد استفاده قرار گرفت و راتزل تحت تأثیر بیشتر بخوانید...

توسط mitra4--javid، قبل
پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درباره افغانستان، جهان خارج، کمبود منابع آب، حمل و نقل

مستقیم) و عدد یک (برای شکل کاملا مدور) متغییر است. هرچه شکل مدورتر باشد طول مرزها کاهش یافته (منافع دفاعی) و ارتباط مرکز با اقصی نقاط کشور آسانتر است که این امور می تواند روی وحدت داخلی تاثیر مثبت بر جای نهد، البته تاثیر شکل بر ژئوپلتیک کشورها همانند سایر بیشتر بخوانید...

توسط mitra4--javid، قبل
پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد درباره جهان اسلام، آغاز بحران

جامعه دوران امام حسین (ع) مبتلا نخواهد شد و مطمئنّاً تا ابد بیمه است. ب: یک نوع کسانی هستند که درمقابله با دنیا و زندگی، پایشان می‌لرزد و به راحتی نمی‌توانند ازآن دست بکشند. اگر این نوع از خواص در جامعه در اکثریت باشند، جامعه به سرنوشت بدی دچار خواهد بیشتر بخوانید...

توسط mitra4--javid، قبل