No category

منابع پایان نامه درباره قانون مجازات، مجازات اسلامی، حقوق جزا

که در ایران به تصویب رسید، که با وجود جرم خیانت در امانت، سؤاستفاده از سفیدامضاء را هم، مجرمانه تلقی و مرتکب آن را قابل مجازات می دانست قانون مجازات عمومی 1304 بود. لازم به ذکر است که از لحاظ تاریخی قدمت این جرم در ایران هشتادو هشت سال است. بیشتر بخوانید...

توسط admin3، قبل