مدیر سایت

سامانه پژوهشی - 
ارزیابی کتابخانه های دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج براساس استانداردهای  ...

امور مالیاستاندارد و / ۱بودجه کتابخانه دانشگاه به اندازه ای باشد که بتواند به تعهدات و مسئولیت های کتابخانه که در استانداردهای قبلی بیان شده است جامه عمل بپوشاند .تفسیرمجموع […]

مقاله علمی با منبع : 
ارزیابی کتابخانه های دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج براساس استانداردهای کتابخانه  ...

تدوین استانداردهای کتابخانه ای در حرفه کتابداری دارای سابقه ای طولانی است و تاکنون سه نوع استاندارد تدوین و ترویج شده است . استانداردهایی که خدمات کتابخانه ها با آنها […]

پژوهش - 
ارزیابی کتابخانه های دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج براساس استانداردهای کتابخانه های  ...

کمک به برنامه های پژوهشی دانشگاهکمک به برنامه ریزی های آموزشی دانشگاه.( مزینانی ، ۱۳۸۲)۲-۴-۱-۲ : اهداف ویژه.تهیه کتاب ،نشریات و مجموع مقالات و مواد مورد نیاز اعم از نوشتاری […]